Tại sao bạn không được nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần?

Người lao động đã nghỉ việc, muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần, nhưng lại không được nhận, tại sao vậy?

Sau đây, mình sẽ liệt kê một số trường hợp, nguyên nhân có thể dẫn đến việc người lao động không được nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần:

1. Thứ nhất, vì chưa đủ điều kiện về thời gian để nhận bảo hiểm xã hội một lần sau khi nghỉ việc.

Nghị quyết số: 93/2015/QH13 của Quốc hội quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

– 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

– 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Như vậy, theo quy định trên thì sau 01 năm kể từ ngày nghỉ việc mà người lao động không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội nữa thì mới được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi có yêu cầu.

Do đó, nếu nghỉ việc chưa đủ 1 năm thì đây là nguyên nhân dẫn đến việc người lao động không nhận được bảo hiểm xã hội một lần.

2. Thứ hai, vì bạn đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Cũng theo quy định tại Nghị quyết số: 93/2015/QH13 thì chỉ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Do đó, nếu khi nghỉ việc người lao động đã có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì không được nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Khi đó, có các trường hợp xảy ra như sau:

– Nếu người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu thì có thể làm thủ tục nhận chế độ hưu trí theo quy định để được nhận lương hưu hàng tháng.

– Nếu người lao động chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc chờ đến tuổi nghỉ hưu để nhận chế độ hưu trí.

3. Thứ ba, hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần không đầy đủ.

Theo đó, để nhận bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi thường trú hoặc tạm trú để được giải quyết.

Nếu hồ sơ không đầy đủ thì họ sẽ không giải quyết ngay cho người lao động nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần, mà họ sẽ yêu cầu người lao động bổ sung, điều chỉnh hồ sơ đến khi hợp lệ, đầy đủ.

Chỉ khi nào hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người lao động mới có thể được giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *