Điều kiện và Quy trình phát hành trái phiếu chuyển đổi

1/ Nhà đầu tư mua trái phiếu (Điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)

– Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

2/ Điều kiện chào bán trái phiếu (Điều 9 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)

– Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần

– Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

– Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chinh được lựa chọn.

– Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chinh, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

– Có Phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định tại Điều 13 Nghị định 153.

– Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 153.

– Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

– Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3/ Quy trình chào bán trái phiếu (Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP)

– Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 12 Nghị định 153

– Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu đến UBCKNN. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, UBCKNN chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, UBCKNN trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Sau khi UBCKNN chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định tại Điều 19 Nghị định 153 và tổ chức phát hành trái phiếu theo các Phương thức quy định tại Điều 14 Nghị định 153. Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.

– Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đới với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 153, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho UBCKNN. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđược đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, UBCKNN thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

– Sau khi UBCKNN thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

– Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *