Xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra

Căn cứ vào Điều 24, Thông tư 10/2021/TT-BTP thì hình thức xử lý vi phạm đối với thí sinh tham dự kiểm tra tập sự hành nghề luật sư như sau:

– Thí sinh có hành vi vi phạm quy định của Thông tư này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây:

+ Khiển trách;

+ Cảnh cáo;

+ Đình chỉ kiểm tra.

– Hình thức khiển trách áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 3 Điều 23 của Thông tư 10/2021/TT-BTP. Hình thức khiển trách do thành viên Ban Coi thi lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị khiển trách ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 25% số điểm của môn đó.

– Hình thức cảnh cáo áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi sau đây:

+ Tái phạm khi đã bị khiển trách 01 lần;

+ Có một trong các hành vi quy định tại các điểm đ và e khoản 3 Điều 23 của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Hình thức cảnh cáo do thành viên Ban Coi thi lập biên bản và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị cảnh cáo ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 50% số điểm của môn đó.

– Hình thức đình chỉ kiểm tra áp dụng đối với thí sinh có một trong các hành vi sau đây:

+ Vào phòng kiểm tra sau 15 phút kể từ khi công bố đề kiểm tra viết;

+ Tái phạm khi đã bị cảnh cáo;

+ Có một trong các hành vi quy định tại các điểm g và h khoản 3 Điều 23 của Thông tư 10/2021/TT-BTP;

+ Đưa đề kiểm tra ra ngoài phòng kiểm tra hoặc nhận đáp án từ ngoài vào phòng kiểm tra trong thời gian kiểm tra.

Hình thức đình chỉ kiểm tra do thành viên Ban Coi thi lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Trong trường hợp thí sinh bị lập biên bản do sử dụng tài liệu, giấy nháp, vật dụng bị cấm sử dụng trong phòng kiểm tra thì thành viên Ban Coi thi phải thu giữ. Thí sinh bị xử lý bằng hình thức đình chỉ kiểm tra thì không được tiếp tục tham dự bài kiểm tra tiếp theo và bị hủy kết quả các bài đã kiểm tra.

– Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có thẩm quyền quyết định khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ kiểm tra đối với các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 24 Thông tư 10/2021/TT-BTP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *