Chế độ quân điền là gì? Nội dung và tác dụng của chế độ quân điền dưới nhà Đường ở Trung Quốc như thế nào?

* Định nghĩa:

Chế độ quân điền là nhà Đường lấy ruộng đất công lãng xã và ruộng đất bỏ hoang đem chia cho hộ nông dân.

* Nội dung của chế độ quân điền

– Nhà nước đem ruộng đất do mình trực tiếp cai quản, quản lí chia cho nông dân cày cấy.

– Các quan lại tùy theo chức vụ cao thấp, được cấp ruộng đất làm bổng lộc

– Ruộng trồng lúa, người làm thuê đến 60 tuổi phải trả lại cho nhà nước, ruộng trồng dâu được cha chuyền con nối

* Tác dụng:

– Nông dân yên tâm sản xuất.

– thực hiện nghĩa vụ cho nhà nước.

– Hạn chế phong trào đấu tranh của nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *