Phụ lục đính kèm Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 của Chính phủ hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ 2022

1/ Phạm vi điều chỉnh theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023

Căn cứ vào Điều 1 theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 thì phạm vi điều chỉnh gồm:

Nghị định này quy định chi tiết và biện pháp thi hành các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về:

– Việc xác lập, chủ thể, nội dung, giới hạn quyền sở hữu công nghiệp, chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp, đại diện sở hữu công nghiệp và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sở hữu công nghiệp.

– Việc xác định hành vi xâm phạm, tính chất và mức độ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, xác định thiệt hại, yêu cầu và giải quyết yêu cầu xử lý xâm phạm, xử lý xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, giám định

2/ Đối tượng áp dụng theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023

Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 thì đối tượng áp dụng gồm:

– Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện hưởng sự bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ hoặc có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

– Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3/ Phụ lục đính kèm Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023

Phụ lục đính kèm Nghị định 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *