Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

Căn cứ vào Điều 17, Thông tư số 10/2021/TT-BTP quy định Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

– Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Kỹ năng tham gia tố tụng;

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật;

+ Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

+ Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

+ Kỹ năng khác theo quy định tại Điều 6 của Thông tư 10/2021/TT-BTP.

– Hình thức kiểm tra bao gồm kiểm tra viết và kiểm tra thực hành.

+ Kiểm tra viết bao gồm hai bài kiểm tra:

Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ nhất là 180 phút.

Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam. Thời gian làm bài kiểm tra viết thứ hai là 90 phút.

+ Kiểm tra thực hành:

Thí sinh trình bày, bảo vệ quan điểm về một vụ, việc tự chọn mà mình tham gia trong thời gian tập sự và trả lời câu hỏi của thành viên Ban Chấm thi thực hành có liên quan đến vụ, việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *