Nêu biểu hiện chủ yếu của xu thế toàn cầu hóa? Xu thế này tạo ra thời cơ và thách thức gì đối với các nước đang phát triển?

1. Biểu hiện.

– Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

– Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

– Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn, nhất là những công ti khoa học – kĩ thuật.

– Sự ra đời các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế.

2. Thời cơ, thách thức:

– Thời cơ: tạo ra cơ hội hợp tác, khai thác nguồn vốn, tiếp cận khoa học – công nghệ; phát

triển lực lượng sản xuất, làm chuyển biến cơ cấu kinh tế, đưa lại sự tăng trưởng cao.

– Thách thức: kinh tế phát triển trong môi trường cạnh tranh quyết liệt, nguy cơ tụt hậu; đào

sâu sự phân hóa giàu – nghèo, nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc, độc lập tự chủ dễ bị xâm phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *