Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Chiến thắng đông xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã đẩy địch vào thế bị động, bế tắc về chiến lược. Thế ta đánh địch đã được xác lập vững vàng trên chiến trường toàn quốc. Ý đồ tấn công của Pháp đã bị cuộc tiến công chiến lược này làm tan rã. Âm mưu kéo dài, mở rộng chiến tranh Đông Dương kéo dài của Pháp – Mĩ thất bại. Nó đã đập tan kế hoạch Nava, đập tan cố gắng cao nhất và cuối cùng của thực dân Pháp, can thiệp Mĩ nhằm giành thế mạnh về quân sự và xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương.

Chiến thắng đông xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến lâu dài chống Pháp xâm lược và can thiệp Mĩ, là một trong những trận tiêu diệt lớn nhất trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc nhỏ chống quân đội nhà nghề của bọn đế quốc thực dân lúc bấy giờ. Vì thế chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ – bản anh hùng ca của cuộc chiến tranh nhân dân thần kỳ xứng đáng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, Chi Lăng, hay một Đống Đa trong thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”.

Chiến thắng đông xuân 1953 – 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã tạo thuận lợi cho Việt Nam kết thúc chiến tranh bằng đàm phán hòa bình. Đó là một nhân tố quyết định làm cho cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam ở hội nghị Giơnevơ đi đến thắng lợi.

Chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ Pháp ở ba nước Đông Dương. Đồng thời, có tác dụng cổ vũ  đối với nhân dân các thuộc địa đang đấu tranh để tự giải phóng.

Thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược Đông xuân 1953 – 1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh chống ngoại giao của ta giành thắng lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *