Xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót như thế nào?

Hóa đơn điện tử là một chứng từ quan trọng của doanh nghiệp, phản ánh quá trình hoạt động, doanh thu và là cơ sở để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước. Cơ quan thuế cũng dựa vào hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử để quản lý doanh nghiệp. Do vậy, khi lập hóa đơn điện tử, các thông tin trên hóa đơn điện tử cần phải được kê khai chính xác. Tuy nhiên, trong quá trình lập hóa đơn điện tử thì việc sai sót là điều khó tránh khỏi. Vậy khi hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì hướng xử lý sẽ như thế nào? Bạn hãy cùng tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé.

1/ Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót khi chưa gửi cho người mua:

Theo Mục 3 Thông báo 8625/TB-CTTPHCM năm 2022 về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong một số trường hợp như sau:

– Trường hợp người bán phát hiện hóa đơn điện tử đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót: Người bán thực hiện lập Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA (ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, gọi tắt là 04/SS-hóa đơn điện tử) gửi đến cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót. Người bán lập hóa đơn điện tử mới gửi cơ quan thuế cấp mã và gửi lại hóa đơn đúng cho người mua.

2/ Xử lý hóa đơn điện tử có sai sót khi đã gửi cho người mua:

Theo Mục 3 Thông báo 8625/TB-CTTPHCM năm 2022 về việc hướng dẫn đăng ký, sử dụng và cung cấp thông tin hóa đơn điện tử trong một số trường hợp như sau:

– Trường hợp người bán, người mua phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có sai sót:

+ Nếu hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ của người mua nhưng đúng mã số thuế, các nội dung khác không sai sót thì người bán thông báo cho người mua về việc hoá đơn có sai sót và không phải lập lại hóa đơn. Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT (trừ trường hợp hóa đơn điện tử không có mã chưa gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế).

– Trường hợp người bán và người mua lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh, thay thế thì không phải gửi mẫu 04/SS-HĐĐT.

+ Nếu hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ của người bán thì áp dụng xử lý tương tự hóa đơn sai tên, địa chỉ của người mua.

+ Trường hợp hóa đơn sai thông tin mã số thuế, sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì người bán có thể thực hiện một trong hai cách là lập hóa đơn điều chỉnh hoặc lập hóa đơn thay thế hóa đơn đã lập có sai sót.

– Hóa đơn điện tử điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” hoặc “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

+ Sau đó, người bán phải gửi lại hóa đơn đúng cho người mua và không phải lập Mẫu số 04/SS-hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *