VKSND tối cao, TAND tối cao có thuộc Chính phủ?

Câu hỏi: Xin hỏi theo cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước hiện nay thì Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Tòa án nhân dân tối cao có thuộc Chính phủ hay không?

Trả lời: Theo Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật tổ chức VKSND năm 2014, Luật tổ chức TAND năm 2014 thì:

– Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp tại Việt Nam. Chính phủ gồm các bộ, cơ quan ngang bộ ==> Thuộc nhánh Hành pháp.

– VKSND tối cao là cơ quan cao nhất trong hệ thống VKSND giữ quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp ==> Thuộc nhánh Tư pháp.

– TAND tối cao là cơ quan cao nhất trong hệ thống TAND giữ xét xử, thực hiện quyền tư pháp ==> Thuộc nhánh Tư pháp.

Do đó, có thể khẳng định VKSND tối cao và TAND tối cao hoàn toàn độc lập với Chính phủ (hay nói cách khác là không thuộc Chính phủ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *