Vì sao phải đăng ký bản quyền tác giả?

Theo quy định, đăng ký bản quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả, tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác giả đều được hưởng sự bảo hộ như nhau. Tuy nhiên, tác giả và chủ sở hữu quyền vẫn có nhu cầu đăng ký bản quyền đối với tác phẩm của mình bởi những lý do sau:

– Khẳng định quyền sở hữu đối với tác phẩm của mình;

– Bảo vệ tối đa quyền lợi của tác giả và chủ sở hữu quyền trước những hành vi xâm phạm tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng,…. Chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm;

– Việc đăng ký bản quyền tác giả là sự chứng nhận cho sự sáng tạo của tác giả và chủ sở hữu quyền, động viên tinh thần làm việc cho người sáng tạo vì để tạo ra một tác phẩm có giá trị và sáng tạo, đòi hỏi sự lao động trí óc, trí tuệ, thời gian và tài chính;

– Việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả sẽ đồng nghĩa với việc tuyên bố quyền sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, tác giả và chủ sở hữu quyền đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình theo Khoản 3 Điều 49 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005);

– Khi có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, tác giả và chủ sở hữu quyền rất dễ dàng góp vốn, chuyển nhượng,… trong doanh nghiệp bằng quyền tài sản đối với tác phẩm của mình.

Theo đó, việc đăng ký bản quyền tác giả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho tác giả, chủ sở quyền đối với tác phẩm được tạo ra. Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả tạo ra nhiều giá trị về mặt kinh tế cho tác giả, chủ sở hữu quyền khai thác trong các hoạt động kinh doanh của mình. Đăng ký bản quyền tác giả tạo ra hành lang pháp lý kín kẽ, đảm bảo trong thực thi bảo hộ quyền tác giả. Hơn nữa. việc đăng ký bản quyền tác giả có vai trò thúc đẩy sự phát triển thị trường bình đẳng, lành mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *