Văn bản hành chính gồm những loại nào? Ai được ban hành?

Văn bản hành chính là văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức.

Văn bản hành chính hiện nay gồm 29 loại văn bản sau đây:

 • Nghị quyết (cá biệt).
 • Quyết định (cá biệt).
 • Chỉ thị.
 • Quy chế.
 • Quy định.
 • Thông cáo.
 • Thông báo.
 • Hướng dẫn.
 • Chương trình.
 • Kế hoạch.
 • Hương án.
 • Đề án.
 • Dự án.
 • Báo cáo.
 • Biên bản.
 • Tờ trình.
 • Hợp đồng.
 • Công văn.
 • Công điện.
 • Bản ghi nhớ.
 • Bản thỏa thuận.
 • Giấy ủy quyền.
 • Giấy mời.
 • Giấy giới thiệu.
 • Giấy nghỉ phép.
 • Phiếu gửi.
 • Phiếu chuyển.
 • Phiếu báo
 • Thư công.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mục đích, nội dung của văn bản cần soạn thảo, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người có thẩm quyền giao cho đơn vị hoặc cá nhân chủ trì soạn thảo văn bản.

Đơn vị hoặc cá nhân được giao chủ trì soạn thảo văn bản thực hiện các công việc: Xác định tên loại, nội dung và độ mật, mức độ khẩn của văn bản cần soạn thảo; thu thập, xử lý thông tin có liên quan; soạn thảo văn bản đúng hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày.

Đối với văn bản điện tử, cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên phải chuyển bản thảo văn bản, tài liệu kèm theo (nếu có) vào Hệ thống và cập nhật các thông tin cần thiết.

Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung bản thảo văn bản, người có thẩm quyền cho ý kiến vào bản thảo văn bản hoặc trên Hệ thống, chuyển lại bản thảo văn bản đến lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản để chuyển cho cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản.

Cá nhân được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước người đứng đầu đơn vị và trước pháp luật về bản thảo văn bản trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *