Ưu điểm, nhược điểm của Công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần thì có những ưu điểm, nhược điểm có thể kể đến như sau:

Về các ưu điểm của loại hình công ty cổ phần:

Thứ nhất, Chế độ trách nhiệm của Công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, do đó các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao.

Thứ hai, khả năng huy động vốn rất cao thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần có.

Thứ ba, khả năng huy động vốn của Công ty cổ phần rất cao vì công ty cổ phần không bị hạn chế về số lượng cổ đông của công ty. Do vậy, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất.

Thứ tư, việc chuyển nhượng vốn trong Công ty cổ phần là tương đối dễ dàng. Do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng. Ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần.

Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán (trừ một số hạn chế được quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật doanh nghiệp năm 2020).

Thứ năm, quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề.

Thứ sáu, Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.

Thứ bảy, được tính lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Thứ tám, mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành…

Về các nhược điểm của loại hình công ty cổ phần:

Thứ nhất, việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.

Thứ hai, khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.

Thứ ba, việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.

Thứ tư, khả năng thay đổi phạm vi lĩnh vực kinh doanh cũng như trong hoạt động kinh doanh không linh hoạt do phải tuân thủ theo những quy định trong Điều lệ của công ty, ví dụ có trường hợp phải do Đại hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần quyết định…

Hiện nay, việc thành lập công ty cổ phần không quá khó khăn, tuy nhiên các cá nhân, tổ chức cần phải xác định được nhu cầu cũng như quy mô hoạt động của công ty khi mới thành lập để có sự lựa chọn cho phù hợp. Mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu nhược điểm riêng. Vì vậy phải tự tìm hiểu và so sánh để biết mình phù hợp với loại hình nào nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *