Trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự

Căn cứ vào Điều 205 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-VPQH Bộ luật tố tụng hình sự thì trưng cầu giám định trong tố tụng hình sự được quy định như sau:

– Khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 206 của Bộ luật tố tụng hình sự hoặc khi xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định.

– Quyết định trưng cầu giám định có các nội dung:

+ Tên cơ quan trưng cầu giám định; họ tên người có thẩm quyền trưng cầu giám định;

+ Tên tổ chức; họ tên người được trưng cầu giám định;

+ Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định;

+ Tên tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo (nếu có);

+ Nội dung yêu cầu giám định;

+ Ngày, tháng, năm trưng cầu giám định và thời hạn trả kết luận giám định.

– Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định trưng cầu giám định, cơ quan trưng cầu giám định phải giao hoặc gửi quyết định trưng cầu giám định, hồ sơ, đối tượng trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; gửi quyết định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *