Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Luật Hành Chính

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH

Câu 1. Chủ thể quản lý hành chính nhà nước có thể là người nước ngoài?

Đúng. Vì trong hoạt động QLHCNN rất rộng, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống XH vì vậy để tiến hành QL được thì NN phải trao quyền cho một số cá nhân nhất định. VD: trên chuyến bay từ HN – TP Hồ Chí Minh Phi cơ trưởng có thể là người NN và theo quy định thì phi cơ trưởng có quyền quản lý trật tự, an toàn trên hành trình đó.

Câu 2. Tất cả các quyết định tuyển dụng của cán bộ, công chức đều không phải là nguồn của Luật hành chính?

Đúng. Vì đây là quyết định cá biệt chỉ áp dụng một lần.

Câu 3. Văn bản nguồn của Luật hành chính phải do các chủ thể quản lý hành chính nhà nước ban hành?

Sai. Vì luật của Quốc hội, pháp lệnh của UBTVQH, các văn bản liên tịch của hội đồng thẩm phán, ủy ban thẩm phán, TANDTC, VKSNDTCA… đều là những nguồn của luật hành chính, chúng đều có chứa các QPPLHC mà không phải do các chủ thể quản lí hành chính nhà nước ban hành. Nguồn luật do cơ quan quyền lực ban hành.

Câu 4. Văn bản quy phạm pháp luật hành chính được ban hành theo thủ tục hành chính?

Sai. Theo Điều 2 luật ban hành quy phạm pháp luật.

Câu 5. Cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc trực thuộc hai chiều?

Sai. Cơ quan hành chính nhà nước được tổ chức và hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, hoạt động mang tính quyền lực nhà nước. Câu 5 luật tổ chức chính quyền địa phương.

Câu 6. Nghị quyết của Đảng là nguồn chủ đạo của Luật hành chính?

Sai. Vì nó không chứa QPPLIC.

Câu 7. Khách thể của quản lý hành chính nhà nước đồng thời là đối tượng quản lý hành chính nhà nước?

Sai. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là HĐHCNN tức là các lĩnh vực QHXH mang tính chất chấp hành và Câu hành NN phát sinh trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động HCNN.

– Khách thể QLHCNN. Khách thể QLHCNN là những gì mà hoạt động QL hướng tới, tác động tới. Bao gôm:

– Trật tự QL trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH. – Là hành vi hoạt động của con người. Đặc điểm của khách thể QLHCNN.

– Được phân thành nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng. Phân loại khách thể để có phương pháp QL riêng cho từng loại.

– Khách thể luôn luôn vận động, có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường của Câu kiện hoạt động.

– Hiểu được các mặt của khách thể, công tác QLHCNN tạo được sự vững chắc và ổn định XH, tạo Câu kiện cho khách thể luôn luôn vận động và phát triển. VD. Là nhu cầu con người của XH.

Câu 8. Đảng lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước bằng cả hai phương pháp thuyết phục và cưỡng chế?

Sai. Đảng lãnh đạo không phải bằng quyền lực hành chính mà bằng đường lối chủ chương bằng thuyết phục công tác tư tưởng, vận động quần chúng, làm gương.

Câu 9. Chỉ cần có một hệ thống pháp luật hành chính hoàn thiện là sẽ có pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước?

Sai. Cần có kiểm tra giám sát

Câu 10. Quan hệ giữa Thanh tra viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh X và công dân A về việc Thanh tra viên ra quyết định xử phạt công dân A do có hành vi gây ô nhiễm môi trường là đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính?

Đúng. Thuộc nhóm 1 đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là những quan hệ chấp hành và Câu hành phát sinh trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Câu 11. Luật hành chính có thể điều chỉnh quan hệ giữa công dân B và Hội người cao tuổi khi công dân này xin gia nhập Hội người cao tuổi?

Sai. Tổ chức tự quản k thuộc nhóm đối tượng điều chỉnh.

Câu 12. Các bên trong quan hệ quản lý luôn có sự phụ thuộc về mặt tổ chức?

Sai. Quan hệ pháp luật hành chính ngang không có sự trực thuộc nhau về mặt tổ chức. ví dụ trong việc ban hành quyết định liên tịch tồn tại quan hệ ngang.

Câu 13. Công dân không thể trở thành chủ thể quản lý hành chính nhà nước?

Đúng. Vi công dân không có đủ thẩm quyền, quyền lực để thực hiện chức năng quản lý hành chính, công dân chỉ là chủ thể của luật hành chính công dân không thể ban hành VBQPPL, chủ thể quản lý hành chính chủ yếu và xuyên suốt là cơ quan hành chính nhà nước.

Câu 14. Luật hành chính không bao giờ điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình hoạt động của tòa án, viện kiểm sát nhân dân?

Sai. Vì trong phiên tòa khi một người gây rối trật tự tòa án có quyền xử phạt hành chính đối với người đó. Ví dụ vụ xét xử Nguyễn Hải Dương….

Câu 15. Mọi văn bản quản lý hành chính nhà nước đều là nguồn của luật hành chính?

Sai. Văn bản quản lý hành chính nhà nước được hiểu là những văn bản chứa đựng những quyết định và thông tin quản lý do các cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định nhằm điều chỉnh các mối quan hệ quản lý hành chính nhà nước giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức và công dân. Và như vậy, về mặt nội dung của văn bản: văn bản quản lý nhà nước chứa đựng những quyết định và thông tin quản lý nhà nước; văn bản cá biệt xử lý vi phạm luật giao thông

Câu 16. Mọi nghị định của Chính phủ ban hành đều là nguồn của luật hành chính?

Đúng. Vì nghị định của chính phủ là loại văn bản quy phạm pháp luật phổ biến chứa đựng số lượng lớn các QPPLHC. Tổ chức bộ máy hành chính và quản lý ngành và lĩnh vực.

Câu 17. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính chỉ là những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình cơ quan hành chính thực hiện chức năng chấp hành, Câu hành?

Sai. Vì còn có những quan hệ chấp hành và Câu hành phát sinh trong hoạt động hành chính nội bộ phục vụ cho hoạt động của QH, CTN, HDND, VKSND, HĐBCQG, KTNN và còn có những QHHC phát sinh trong hoạt động của các cơ quan KTNN, HĐBCQG, HĐND TAND, VKSND các cấp, hoặc các TCXH, CQXH khi được nhà nước trao quyền thực hiện nhiệm vụ chức năng HCNN.

Câu 18. Chấp hành và Câu hành là đặc điểm của quản lý nhà nước nói chung?

Sai. QLNN theo nghĩa hẹp

Câu 19. Luật hành chính Việt Nam vừa sử dụng phương pháp mệnh lệnh vừa sử dụng phương pháp thỏa thuận?

Sai. Phương pháp điều chỉnh chủ yếu của luật hành chính Việt Nam là phương pháp mệnh lệnh đơn phương. Nó được xây dựng trên các nguyên tắc sau:

– Một bên được nhân danh nhà nước sử dụng quyền lực để đưa ra các quyết định hành chính còn bên kia phải tuân theo những quyết định ấy.

– Quyết định hành chính phải thuộc phạm vi thẩm quyền của bên nhân danh nhà nước, vì lợi ích nhà nước, lợi ích xã hội, trên cơ sở pháp luật có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên hữu quan và được đảm bảo thi hành bằng sự cưỡng chế nhà nước.

Từ các phân tích trên, có thể kết luận được Luật Hành chính là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam.

Câu 20. Luật hành chính Việt Nam có điều chỉnh quan hệ quản lý nội bộ của các tổ chức chính trị – xã hội?

Sai. Những QHHC phát sinh trong hoạt động của các cơ quan KTNN, HĐBCQG, HĐND, TAND, VKSND các cấp hoặc các tổ chức xã hội, cơ quan xã hội khi được nhà nước trao quyền nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ hành chính nhà nước

Câu 21. Luật hành chính Việt Nam không điều chỉnh quan hệ quản lý nội bộ của Tòa án, Viện kiểm sát?

Sai. Những quan hệ chấp hành và Câu hành phát sinh trong hoạt động hành chính nội bộ phục vụ cho các hoạt động của QH, CTN, TAND, VKSND, KTNN, HĐBCQG.

Câu 22. Quan hệ giữa Sở tư pháp tỉnh A và UBND quận B – tỉnh A về “hướng dẫn chuyên môn” là đối tượng điều chỉnh của luật hành chính? – Đúng

Câu 23. Luật hành chính không điều chỉnh các quan hệ của các cơ quan chuyên môn cung cấp?

Sai. Căn cứ vào tính chất mối liên hệ giữa các bên tham gia quan hệ pháp luật hành chính: Quan hệ pháp luật hành chính dọc Quan hệ pháp luật hành chính chéo

Quan hệ pháp luật hành chính ngang => là quan hệ bình đẳng giữa các bên không những không trực thuộc nhau về tổ chức, mà trong đó ý chí của các bên được biểu hiện theo phương pháp điều chỉnh Luật hành chính có điều chỉnh các quan hệ của các cơ quan chuyên môn cung cấp.

Câu 24. Luật hành chính Việt Nam không điều chỉnh quan hệ giữa cơ quan hành chính và người nước ngoài mà tất cả đều do luật quốc tế điều chỉnh?

Sai. Luật hành chính Việt Nam có điều chỉnh quan hệ giữa cơ quan hành chính và người nước ngoài. Theo điểm c khoản 1, Câu 5 luật xử lý vi phạm hành chính có quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối vs cá nhân và tổ chức nước ngoài, khoản 2 Câu này còn quy định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nước ngoài. Ví dụ như người nước ngoài qua việt nam làm việc vẫn phải trình báo đến cơ quan hành chính có thẩm quyền để được cấp một số giấy tờ liên quan đến nơi cư trú.

Câu 25. Chỉ có cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ công chức trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoạt động quản lý hành chính nhà nước?

Sai. Tòa án xử phạt hành chính trong phiên tòa.

Câu 26. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp là quan hệ xã hội thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính Việt Nam?

Sai. Vì đây không phải quan hệ chấp hành Câu hành phát sinh trong hoạt động của các CQHCNN, và nó cũng không phát sinh trong hoạt động hành chính nội bộ phục vụ choo hoạt động của HĐND,

Câu 27. Mọi văn bản quy phạm pháp luật đều là nguồn của luật hành chính?

Sai. Ví dụ như luật dân sự, hình sự, quốc tế, đều là văn bản quy phạm pháp luật nhưng không phải là nguồn của luật hành chính.

Câu 28. Quyết định bổ nhiệm ông A làm Giám đốc Sở tư pháp Tỉnh B của Chủ tịch UBND Tỉnh B là nguồn của luật hành chính?

Sai. Vì đây là quyết định cá nhân chỉ áp dụng được một lần.

Câu 29. Đảng chỉ lãnh đạo công tác quản lý hành chính bằng đường lối chính sách?

Sai. Chủ chương, đường lối, nhiệm vụ cho hoạt động hành chính

Câu 30. Phân cấp quản lý là biểu hiện của nguyên tắc Đảng lãnh đạo?

Sai. Nguyên tắc tập trung dân chủ

Câu 31. Bộ LĐTB&XH và TW Đoàn TNCSHCM phối hợp ban hành Nghị Quyết liên tịch về tạo việc làm cho thanh niên là đối tượng điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam?

Đúng. Nguồn luật hành chính.

Câu 32. Các quan hệ phát sinh trong trường hợp A và B khi giao kết hợp đồng đến UBND công chứng thuộc đối tượng điều chỉnh của luật hành chính?

Đúng, nhóm 1 chấp hành Câu hành, là quan hệ chấp hành và Câu hành phát sinh trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

4 thoughts on “Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Luật Hành Chính

 • 10/12/2020 at 5:18 sáng
  Permalink

  Ad cho em xin file word với ạ, em cảm ơn nhiều ạ.

  Reply
 • 27/12/2020 at 9:53 sáng
  Permalink

  Ad cho xin 112 câu nhận định luật Hành Chính nhé. Cảm ơn nhiều.tuhocluat@gmail.com

  Reply
 • 14/04/2021 at 11:19 chiều
  Permalink

  Cho em xin tài liệu với ạ

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *