Tổng hợp các văn bản Luật thuế mới nhất 2022

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

– Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (năm 2016);

– Luật hải quan (năm 2014, đã được sửa đổi bởi Luật số 71/2014/QH13).

– Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Thuế tiêu thụ đặc biệt:

– Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (năm 2008, được sửa đổi bổ sung bởi Luật 70/2014/QH13, Luật 71/2014/QH13, Luật 106/2016/QH13). Hoặc xem Văn bản hợp nhất số 02/VBNH-VPQH ngày 28/4/2016.

– Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Hoặc xem văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.

– Nghị định 14/2019/ NĐ-CP ngày 01/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/ 2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

3. Thuế giá trị gia tăng:

– Luật thuế giá trị gia tăng (năm 2008, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016). Hoặc xem văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016.

– Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016) hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng. Hoặc xem văn bản hợp nhất số 17/VBNH-BTC ngày 21/10/2016.

4. Thuế bảo vệ môi trường:

– Luật thuế bảo vệ môi trường (năm 2010);

– Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012) hướng dẫn Luật thuế bảo vệ môi trường.

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

–  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014). Hoặc xem văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014.

–  Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

6. Thuế thu nhập cá nhân:

–  Luật thuế thu nhập cá nhân (năm 2007, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

–  Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân.

7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp:

–  Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (năm 1993)

–  Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

–  Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

–  Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

8. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

–  Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (năm 2010);

–  Nghị định 53/2011/NĐ-CP ngày 01/7/2011 hướng dẫn thi hành Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

9. Thuế tài nguyên:

– Luật thuế tài nguyên (năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

–  Nghị định 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015) hướng dẫn Luật thuế tài nguyên.

10. Phí và lệ phí:

–  Luật phí và lệ phí (năm 2015);

–  Nghị định 120/2016/NĐ-CP, ngày 23/8/2016 hướng dẫn thi hành Luật phí và lệ phí;

–  Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. (được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019)

11. Quản lý thuế:

–  Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2020)

–  Nghị định 126/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2020

–  Nghị định 125/2020 hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

–  Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ (Hiệu lực 10/04/2019)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *