Tổng hợp 50 câu nhận định môn pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản của Đại Học Luật Tp. Hcm từ đề thi các năm.

1. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam.

2. Chủ tịch HĐQT CTCP phải là cổ đông của Cty đó.

3. CTCP A có sở hữu 55% vốn ở Cty TNHH B thì Cty TNHH B không được mua cổ phần của CTCP A.

4. Thành viên Cty hợp danh phải là cá nhân

5. Tất cả những cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đều không thể trở thành thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

6. Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã góp đới với các nghĩa vụ tài chính của công ty.

7. Số thành viên độc lập phải bằng ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

8. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng sau thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

9. Hợp đồng có giá trị lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty cổ phần phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

10. Thời gian để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh là không quá 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh.

11. Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ được thông qua khi có quá nửa số chủ nợ có mặt và đại diện cho từ 65% tổng số nợ biểu quyết tán thành.

12. Khi chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải giải thể.

13. Chỉ có cổ đông phổ thông mới có quyền ưu tiên mua cổ phần mới phát hành của công ty.

14. Các chủ sở hữu của công ty đều có quyền yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản khi công ty lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

15. Thành viên hợp danh có quyền đại diện cho công ty trong các quan hệ với bên thứ ba.

16. Người thừa kế của thành viên hợp danh chỉ có thể trở thành thành viên hợp danh của công ty nếu được tất cả các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.

 17. Cổ đông ưu đãi biểu quyết trong CTCP không có quyền chuyển nhượng cổ phần.

18. Mọi trường hợp tăng vốn điều lệ cty TNHH hai thành viên trở lên đều làm thay đổi phần vốn góp của các thành viên trong cty.

19. Chủ nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị ra quyết định mở thủ tục phá sản không có quyền xây dựng phương án phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.

20. Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân luôn luôn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đó.

21. Người thừa kế của thành viên hợp danh đương nhiên là trở thành thành viên hợp danh của Cty.

22. Triệu tập hội nghị chủ nợ là thủ tục bắt buộc trong trình tự, thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, HTX.

23. Đồng thời với việc ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán ra quyết định cử người quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

24. Thành viên ban kiểm soát của Cty TNHH 2 thành viên trở lên phải là thành viên của Cty đó.

25. Nếu doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp đó phải chuyển đổi thành DNTN hoặc Cty TNHH MTV.

26. HĐQT của HTX không có quyền khai trừ thành viên HTX ra khỏi HTX.

27. Chỉ có thẩm phán hoặc tổ thẩm phán được phân công phụ trách vụ việc phá sản mới có quyền ra quyết định thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

28. Mọi thành viên là cá nhân trong Cty TNHH 2 TV trở lên đều có thể được bầu giữ chức chủ tịch Hội đồng thành viên.

29. Hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CTCP phải được HĐQT chấp thuận.

30. Các khoản nợ trong thủ tục giải quyết phá sản đều được thanh toán theo nguyên tắc tỷ lệ khi phân chia tài sản của Doanh nghiệp, HTX.

31. Thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của Cty Hợp danh

32. Tất cả những cá nhân thuộc đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đều không thể trở thành thành viên của công ty hợp danh

33. Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng vs phần vốn góp đã góp đối vs các Nghĩa vụ tài chính của công ty.

34. Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác

35. Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với Công ty khi nhận thấy công ty bị mất khả năng thanh toán.

36. Thành viên Cty hợp danh có quyền rút vốn khỏi Cty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

37. Thành viên Cty TNHH phải là những đối tượng không bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 18 LDN 2014

38. Thành viên của HĐQT có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

39. Thành viên Hợp danh của Cty Hợp danh chỉ được quyền rút vốn khỏi Công ty nếu được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

40. Thành viên hợp danh trong công ty hợp danh không được quyền rút vốn khỏi công ty nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

41. Theo LDN, các loại CP có thể chuyển đổi cho nhau theo quyết định của DHDCD

42.Theo LPS 2014, Tòa án phải tổ chức cho chủ nợ và DN, HTX mất khả năng thanh toán thương lượng với nhau trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản nếu các bên có đề nghị bằng văn bản

43. Tòa án không thể ra quyết định áp dụng thủ tục phục hồi đối với DN, HTX nếu chưa ra quyết định mở thủ tục phá sản đối với DN, HTX đó

44. Tổng cty NN là tổ chức kinh tế do NN quyết định đầu tư và thành lập.

45. Triệu tập hội nghị chủ nợ là thủ tục bắt buộc trong trình tự, thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp, HTX.

46. Trong các loại DN theo quy định của LDN 2014 chỉ chủ sở hữu DNTN mới có quyền bán DN của mình.

47. Trong DNTN chỉ có chủ sở hữu của DN mới là người có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với DN đó

48. Trong hợp tác xã, chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp điều lệ hợp tác xã có quy định khác.

49. Trong trường hợp thuê giám đốc điều hành thì chủ DNTN vẫn là người quyết định mọi hoạt động của DNTN.

50. Tất cả cổ đông của công ty cổ phần đều có quyền thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *