Tòa án nhân dân có phải là cơ quan ngang bộ không?

Câu hỏi: Chính phủ có các Bộ và Cơ quan ngang bộ. Vậy xin hỏi, hiện nay Tòa án nhân dân có phải là một trong các cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ hay không?

Trả lời: Theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 thì Cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ, thực hiện quyền hành pháp. Hiện nay, cơ quan ngang bộ ở nước ta sẽ bao gồm 04 cơ quan sau đây:

– Thứ nhất là Ủy ban Dân tộc.

– Thứ hai là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Thứ ba là Thanh tra Chính phủ.

– Thứ tư là Văn phòng Chính phủ.

Còn theo Luật Tổ chức TAND năm 2014 Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp.

Như vậy, có thể thấy chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân và Cơ quan ngang bộ là hoàn toàn khác nhau. Điều đó cũng có nghĩa là Tòa án nhân dân không phải là cơ quan ngang bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *