Tổ chức lại doanh nghiệp theo hình thức tách công ty

Căn cứ theo Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc tách công ty như sau:

1/ Hình thức tách công ty

– Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

– Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lượng thành viên, cổ đông tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có);

Đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách.

Như vậy, việc tách doanh nghiệp là việc chuyển từ công ty cũ thành công ty cũ và công ty mới. Có thể nhớ theo công thức sau: A = A + B.

2/ Đặc điểm tách công ty

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành thì việc tách công ty không áp dụng với công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Công ty có thể tách bằng một trong hai hình thức sau hoặc áp dụng cả hai hình thức sau đây:

– Tách một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới.

Sau khi các công ty hay doanh nghiệp bị tách, công ty mới sẽ có trách nhiệm cần phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *