Tổ chức lại doanh nghiệp theo hình thức chia công ty

Chia công ty là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Căn cứ vào Điều 198 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc chia công ty như sau:

1/ Hình thức chia công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Bản chất của việc chia doanh nghiệp là việc chia công ty thành nhiều công ty mới. Hay hiểu một cách đơn giản là chia từ công ty A thành công ty B và công ty C cụ thể: A = B + C.

2/ Phương thức chia doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần có thể thực hiện việc chia doanh nghiệp dựa trên ba phương thức sau đây:

– Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới.

– Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới.

– Việc chia doanh nghiệp có thể kết hợp hai phương thức trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *