Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

– Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày: 13/12/1970; vào Đảng ngày: 18/11/1993; quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học.

– Ông Võ Văn Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII; Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV.

– ÔngVõ Văn Thưởng từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (từ tháng 01/2007); từ tháng 08/2011-4/2014: được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

– Từ tháng 4/2014 – 10/2015, Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh;

– Từ tháng 10/2015 – 2/2016: Ông Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ông Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ông được bầu vào Bộ Chính trị.

– Tháng 02/2016, Ông Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

– Ngày 30/01/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ông Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

– Ngày 31/01/2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ÔngVõ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

– Ngày 05/02/2021, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW, Bộ Chính trị đã phân công Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

– Ngày 02/03/2023, Ông Võ Văn Thưởng được Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *