Tiêu chuẩn để trở thành Trưởng thôn và phụ cấp Trưởng thôn 2021

Phải đáp ứng tiêu chuẩn nào để trở thành trưởng thôn? Trưởng thôn có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Đến năm 2021, trưởng thôn được nhận phụ cấp thế nào, bao nhiêu?

Tiêu chuẩn để trở thành trưởng thôn

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, để được trở thành trưởng thôn thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Một là, có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, tổ dân phố

Hai là, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khỏe;

Ba là, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác;

Bốn là, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm;

Năm là, bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

Sáu là, có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Nhiệm vụ của Trưởng thôn

Nhiệm vụ của Trưởng thôn được quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ, cụ thể như sau:

Triệu tập và chủ trì hội nghị thôn, tổ dân phố; tổ chức thực hiện những công việc thuộc phạm vi thôn, tổ dân phố đã được nhân dân bàn và quyết định; bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn, tổ dân phố theo quy định tại Điều 5 Thông tư này;

Vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Tập hợp, phản ánh, đề nghị chính quyền cấp xã giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn, tổ dân phố. Báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp xã về những hành vi vi phạm pháp luật trong thôn, tổ dân phố;

Thực hiện việc lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và quyết định trực tiếp những công việc của thôn, tổ dân phố; lập biên bản về kết quả đã được nhân dân thôn, tổ dân phố bàn và biểu quyết những công việc thuộc phạm vi cấp xã; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn, tổ dân phố để vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào và cuộc vận động do các tổ chức này phát động;

Sáu tháng đầu năm và cuối năm phải báo cáo kết quả công tác trước hội nghị thôn, tổ dân phố.

Mức phụ cấp trưởng thôn năm 2021

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP, trưởng thôn là người hoạt động không chuyên trách ở thôn và được hưởng phụ cấp hàng tháng từ ngân sách Nhà nước. Theo đó, trưởng thôn được trả phụ cấp theo phương thức khoán với mức khoán cụ thể như sau:

“Ngân sách Nhà nước thực hiện khoán quỹ phụ cấp bằng 3,0 lần mức lương cơ sở để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố. Riêng đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn thuộc xã biên giới hoặc hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 5,0 lần mức lương cơ sở.”

Hiện nay, mức lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu đồng/tháng theo quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Bởi vậy, các đối tượng người hoạt động không chuyên trách được hưởng mức khoán phụ cấp là:

– Khoán quỹ phụ cấp hàng tháng: 3,0 lần mức lương cơ sở tương đương 4,47 triệu đồng/tháng;

– Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, thuộc xã biên giới hoặc hải đảo: 5,0 lần mức lương cơ sở tương đương 7,45 đồng/tháng.

Trong đó, mức khoán phụ cấp cụ thể của trưởng thôn sẽ do UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp căn cứ quỹ phụ cấp nêu trên, đặc thù của từng cấp xã, yêu cầu quản lý, tỷ lệ chi thường xuyên của cấp xã và nguồn thu ngân sách địa phương quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *