Thủ tục tăng vốn điều lệ doanh nghiệp

Sau khi thành lập, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng kinh doanh, kêu gọi vốn góp từ các nhà đầu tư hoặc các thành viên, cổ đông công ty có nhu cầu góp thêm vốn. Khi đó, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 tại Điều 68 thì công ty có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp: Tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới hoặc cả hai nhưng phải tiến hành thông báo bằng văn bản về tăng vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng vốn điều lệ đã được thanh toán xong.

1/ Hồ sơ cần thiết đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp gồm:

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp) đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Trường hợp tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

– Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Nếu chủ sở hữu tăng vốn góp thì tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ).

– Nếu chủ sở hữu tăng vốn góp theo hình thức thêm thành viên mới thì phải tiến hành thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Trường hợp tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Trường hợp tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần:

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

2/ Các bước để đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

2.1/ Chuẩn bị hồ sơ:

Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp cần những thông tin và tài liệu như sau:

– Thông tin về tên doanh nghiệp, vốn điều lệ sau khi tăng, hình thức tăng vốn:

+ Tăng vốn góp của thành viên: thành viên tăng vốn góp, số vốn góp tăng của thành viên, tỷ lệ góp vốn sau khi tăng của mỗi thành viên.

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: thông tin về thành viên mới, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp.

– Bản sao chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) của thành viên mới nếu tăng vốn theo hình thức tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

– Trường hợp nộp đơn thông qua người thứ ba thì cần Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng sẽ tư vấn và gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua email/ zalo để khách hàng cung cấp, dựa trên những thông tin đã cung cấp từ khách hàng để soạn bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 1-2 ngày.

2.2/ Nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo phương thức hình thức trực tuyến qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *