Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình xử lý đơn (cả giai đoạn thẩm định hình thức và thẩm định nội dung). Chủ đơn có tất cả các quyền đối với nhãn nhiệu của mình. Do đó, người nộp đơn có thể yêu cầu thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu Việc thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu có thể tự mình hoặc thông qua tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp thay mình thực hiện thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu.

1/ Quy định chung về thời điểm yêu cầu tách đơn đăng ký nhãn hiệu

“Điều 115. Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

1. Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:

b) Tách đơn;

2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí và lệ phí.

4. Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác định là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.”

Như vậy, người nộp đơn có quyền tách đơn trước khi Cục SHTT:

– Ra quyết định từ chối chấp nhận đơn

– Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ

– Hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

2/ Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục tách đơn đăng ký nhãn hiệu được tiến hành trước khi Cục ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần tiến hành chuẩn bị:

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý: Tích vào mục Đơn tách. Và ghi rõ đơn này được tách ra từ đơn nào

– Mẫu nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ.

– Giấy ủy quyền. (Nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)

Bước 2: Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ trực tiếp:

+ Tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Hà Nội;

+ Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

– Nộp hồ sơ qua bưu điện.

Nộp trực tuyến qua Cổng thông tin dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ xử lý đơn

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu thỏa mãn các điều kiện về hình thức, nội dung. Và nộp đầy đủ các phí, lệ phí thì trong khoảng 18-24 tháng, Cục cấp Văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: Khi thực hiện thủ tục tách đơn, cần thực hiện thủ tục sửa đổi đơn đăng ký ban đầu để được bảo hộ sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *