Thủ tục giảm vốn điều lệ doanh nghiệp

Sau khi thành lập, trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp nếu rơi vào các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh Nghiệp 2020 thì có thể giảm vốn điều lệ và thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong.

1/ Hồ sơ cần thiết đăng ký giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì hồ sơ giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp gồm:

– Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ thì Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh thì Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

+ Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

+ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

2/ Các bước để đăng ký giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp

2.1/ Chuẩn bị hồ sơ:

Giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp cần những thông tin và tài liệu như sau:

– Thông tin về tên doanh nghiệp, vốn điều lệ sau khi giảm, hình thức giảm vốn:

+ Giảm vốn góp của thành viên: thành viên giảm vốn góp, số vốn góp giảm của thành viên, tỷ lệ góp vốn sau khi giảm của mỗi thành viên.

– Cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

– Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (trong trường hợp quy định pháp luật yêu cầu).

– Trường hợp nộp đơn thông qua người thứ ba thì cần Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ từ Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Văn phòng sẽ tư vấn và gửi phiếu yêu cầu cung cấp thông tin qua email/ zalo để khách hàng cung cấp, dựa trên những thông tin đã cung cấp từ khách hàng để soạn bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 1-2 ngày.

2.2/ Nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh theo phương thức hình thức trực tuyến qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng. Trong vòng 03 ngày (làm việc) kể từ ngày nộp hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *