Thủ tục gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 6 Điều 93 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên lãnh thổ Việt Nam, có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Thời hạn nộp đơn gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Đơn xin gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn 06 tháng nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, và chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ phải nộp lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn là 10% lệ phí gia hạn.

Theo đó, nếu chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu còn hoạt động kinh doanh trên lĩnh vực ngành nghề đã đăng ký cho Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, khi đến thời điểm gia hạn hiệu lực, chủ sở hữu có quyền tiến hành thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ trong thời gian quy định để tiếp tục được bảo hộ và chủ sử dụng tiếp tục dùng cho hoạt đồng kinh doanh của mình.

Về thủ tục và quá trình xử lý đơn gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể trong Luật sở hữu trí tuệ.

1/ Hồ sơ cần thiết:

– Tờ khai gia hạn/duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp theo mẫu C-02 (Phụ lục C ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu)

-Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện sở hữu công nghiệp)

2/ Quy trình xử lý đơn:

Sau khi Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn thì sẽ tiến hành thẩm định đơn theo quy định.

– Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định;

– Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu theo đúng quy định, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

3/ Phí và lệ phí gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Phí và lệ phí gia hạn được quy định theo Thông tư 263/2016/TT-BTCquy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *