THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH TÍCH HỢP BÁN DẪN

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là một trong những đối tượng quyền sở hữu công nghiệp của Luật sở hữu trí tuệ. Căn cứ vào Khoản 15 Điều 4 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

1/ Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (Căn cứ vào Điều 68 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005)):

– Có tính nguyên gốc: này được hiểu là kết quả lao động sáng tạo của chính tác giả và tại thời điểm được tạo ra, nó chưa được biết đến rộng rãi trong giới những người sáng tạo thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và những nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến một cách rộng rãi tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn đó;

– Có tính mới thương mại: điều kiện này được hiểu là chưa từng được đưa vào khai thác trong thực tế với mục đích thương mại tại bất kì nơi nào trên thế giới trước ngày nộp đơn.

2/ Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (Căn cứ vào Điều 69 (Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005)):

– Nguyên lý, quy trình, hệ thống, phương pháp được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;

– Thông tin, phần mềm chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

3/ Chủ thể có quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn:

Căn cứ vào Luật sở hữu trí tuệ thì chủ thể có quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là:

– Tác giả tạo ra thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

– Chính phủ quy định quyền đăng ký đối với thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật, kinh phí từ ngân sách nhà nước;

– Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra hoặc đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí thì các tổ chức, cá nhân đó đều có quyền đăng ký và quyền đăng ký đó chỉ được thực hiện nếu được tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý;

– Chủ thể được chuyển giao hoặc thừa kế quyền đăng ký.

Như vậy, chủ thể có quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn cơ bản giống như chủ thể có quyền đăng ký các đối tượng sở hữu công nghiệp khác. Khi đáp ứng đầy đủ về mặt chủ thể thì các cá nhân, tổ chức sẽ có quyền đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn theo đúng quy định.

4/ Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Căn cứ Khoản 5 Điều 93 (Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH Luật sở hữu trí tuệ 2005) thì Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn có hiệu lực từ ngày cấp và chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau đây:

– Kết thúc mười năm kể từ ngày nộp đơn;

–  Kết thúc mười năm kể từ ngày thiết kế bố trí được người có quyền đăng ký hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ nơi nào trên thế giới; – Kết thúc mười lăm năm kể từ ngày tạo ra thiết kế bố trí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *