SỰ QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU

Nhãn hiệu đăng ký quốc tế sẽ được ghi nhận vào đăng bạ quốc tế sau khi đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận bảo hộ. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế được sử quản lý chung của các điều ước quốc tế liên quan đến đăng ký quốc tế và một phần quy định của pháp luật quốc gia.

Thay đổi và Đình chỉ/Huỷ bỏ đăng ký quốc tế:

– Sự thay đổi về tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu có thể được ghi nhận vào đăng bạ quốc tế theo yêu cầu. Tương tự, sự thay đổi về quyền sở hữu đối với một đăng ký quốc tế có thể được ghi nhận đối với tất cả hoặc một số hàng hóa và dịch vụ và đối với tất cả hoặc một số bên tham gia được chỉ định. Tuy nhiên, một người có thể được ghi nhận là chủ sở hữu của một đăng ký quốc tế đối với một bên tham gia nhất định chỉ khi người đó được phép (do có cơ sở kinh doanh, nơi cư trú hoặc quốc tịch) chỉ định bên tham gia đó trong đơn quốc tế.

– Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng, ghi nhận đổi tên và địa chỉ của văn bằng bảo hộ cũng được tiến hành chỉ tại một cơ quan duy nhất là Văn phòng quốc tế. Thủ tục mở rộng hiệu lực đăng ký đơn giản. Hiệu lực của đơn đăng ký quốc tế có thể mở rộng tới các bên tham gia không được chỉ định trong đơn ban đầu bằng cách nộp đơn chỉ định sau để mở rộng lãnh thổ bảo hộ.[1]

– Những thông tin cũng có thể được ghi nhận vào đăng bạ quốc tế như việc giới hạn danh mục hàng hóa và dịch vụ đối với tất cả hoặc một số bên tham gia được chỉ định; việc từ bỏ đăng ký đối với một số bên tham gia được chỉ định đối với tất cả các hàng hóa và dịch vụ; việc đình chỉ/huỷ bỏ đăng ký quốc tế đối với tất cả các bên tham gia được chỉ định đối với tất cả hoặc một số hàng hóa và dịch vụ.

– Những thay đổi và đình chỉ/huỷ bỏ như vậy được công bố trên Công báo và được thông báo cho các bên tham gia được chỉ định khác. Không được thay đổi nhãn hiệu là đối tượng của đăng ký quốc tế khi gia hạn cũng như tại bất kỳ thời điểm nào khác. Danh mục hàng hóa và dịch vụ cũng không được thay đổi nếu việc thay đổi dẫn đến việc mở rộng phạm vi bảo hộ.

Khi nhãn hiệu đăng ký bảo hộ thành công sẽ được ghi nhận vào sổ đăng ký quốc tế do hệ thống Madrid quản lý. Theo đó, khi có sự thay đổi thông tin liên quan đến nhãn hiệu ĐKQT như:

– Thay đổi về địa chỉ thường trú thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng, quyết định của Tòa án hoặc theo Luật định (do thừa kế, phá sản,…) của chủ sở hữu nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu mới (người được chuyển nhượng đăng ký quốc tế) phải đáp ứng các điều kiện về quyền đăng ký quốc tế bao gồm quyền nộp đơn và quyền chỉ định nước thành viên trong đơn quốc tế (về nơi đăng ký kinh doanh, quốc tịch, nơi cư trú của người nộp đơn).

– Thay đổi liên quan đến giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ liên quan đến tất cả các thành viên chỉ định.

– Hủy bỏ đăng ký quốc tế đối với tất cả các quốc gia thành viên được chỉ định cho tất cả hoặc một số hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, tất cả các thay đổi cũng như hủy bỏ trên phải được công bố trên công báo và thông báo đến các quốc gia thành viên được chỉ định khác. Tuy nhiên, việc thay đổi nhãn hiệu của đăng ký quốc tế hoặc thay đổi phạm vi bảo hộ theo hướng mở rộng danh sách hàng hóa, dịch vụ chấp nhận.


[1] Seminar on BETTER USE OF THE MADRID SYSTEM FOR THE INTERNATIONAL REGISTRATION OF MARKS , Organized by World Intellectual Property Organization (WIPO), National Office of Intellectual Property of Vietnam (NOIP), 27 October 2011

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *