SO SÁNH VIỆC CHUYỂN GIAO QUYỀN YÊU CẦU VỚI ỦY QUYỀN THỰC HIỆN QUYỀN YÊU CẦU

1/ Giống nhau:

– Đều phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên giao dịch

– Đều do thỏa thuận

2/ Khác nhau:

– Nghĩa vụ người thứ ba:

+ Chuyển giao quyền yêu cầu: Người thế quyền=> trở thành người có quyền yêu cầu.

+ Ủy quyền thực hiên yêu cầu: Người được ủy quyền=> chỉ có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền.

– Trách nhiệm bên có quyền:

+ Chuyển giao quyền yêu cầu: Chấm dứt quyền và nghĩa vụ với tư cách chủ thể có quyền trong quan hệ nghĩa vụ dân sự => hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm về khả năng thưc hiện nghĩa vụ của người có nghĩa vụ.

+ Ủy quyền thực hiện yêu cầu: Vẫn còn quyền và nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về những cam kết do bên được ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

– Nghĩa vụ bên có quyền:

+ Chuyển giao quyền yêu cầu: chấm dứt nghĩa vụ bên có quyền.

+ Ủy quyền thực hiện yêu cầu: Nghĩa vụ của bên có quyền vẫn còn, trả thù lao chi phí cho bên được ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

– Cơ sở pháp lý phát sinh cho người thứ ba:

+ Chuyển giao quyền yêu cầu: có quyền và nghĩa vụ như chủ thể có quyền độc lập.

+ Ủy quyền thực hiện yêu cầu: Nhân danh bên ủy quyền thực hiện công việc, chịu sự giám sát của bên ủy quyền, luôn báo cho bên ủy quyền biết về việc thực hiện công việc ủy quyền, thỏa thuận rõ về thời hạn, phạm vi ủy quyền, giữ bí mật thông tin mà mình biết trong quá trình thực hiện ủy quyền, giao lại cho bên ủy quyền những tài sản và lợi ích thu được trong quá trình thực hiện ủy quyền theo thỏa thuân hoặc luật định và bồi thường thiệt hại khi vi phạm nghĩa vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *