So sánh thanh toán bằng ủy nhiệm thu và thanh toán bằng thư tín dụng?

I. Giống nhau

– Là một phương thức thanh toán.

– Đều cần có tài khoản thì mới được thực hiện.

– Việc thanh toán không dùng tiền mặt mà thông qua chuyển khoản.

II. Khác nhau

– Chủ thể thực hiện:

+ Ủy nhiệm thu: ngân hàng, kho bạc.

+ Thư tín dụng: chỉ có ngân hàng.

– Lệnh yêu cầu của chủ tài khoản đối với ngân hàng:

+ Ủy nhiệm thu: là lệnh thu tiền của chủ tài khoản (người thụ hưởng – người có quyền thu tiền theo các chứng từ về việc đã chuyển giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho người khác).

+ Thư tín dụng: là lệnh trả tiền của chủ tài khoản (người có nghĩa vụ chi trả).

– Điều kiện thực hiện:

+ Ủy nhiệm thu: Bên thụ hưởng lập giấy Ủy nhiệm thu kèm theo hóa đơn, chứng từ giao hàng, cung cấp dịch vụ.

+ Thư tín dụng: Mở thư tín dụng là điều kiện bắt buộc để áp dụng hình thức thanh toán này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *