SO SÁNH NGHĨA VỤ RIÊNG RẼ VỚI NGHĨA VỤ LIÊN ĐỚI

1/ Giống nhau: Đều là nghĩa vụ dân sự

2/ Khác nhau:

2.1. Quan hệ pháp luật giữa những người có nghĩa vụ hoặc những người có quyền:

+ Nghĩa vụ riêng rẽ: Không liên quan lẫn nhau=> mang tính riêng rẽ, độc lập.

+ Nghĩa vụ liên đới: Có mối quan hệ chặt chẽ trong cả quá trình thực hiện toàn bộ nghĩa vụ.

2.2.Cơ chế phát sinh:

– Nghĩa vụ riêng rẽ: Theo nguyên tắc, nghĩa vụ nhiều người luôn là nghĩa vụ dân sự riêng rẽ nếu không có thỏa thuận giữa các bên hoặc pháp luật không quy định.

– Nghĩa vụ riêng đới: Do thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định.

2.3. Cách thức thực hiện quyền và nghĩa vụ:

– Nghĩa vụ riêng rẽ:

+ Người có quyền chỉ có thể yêu cầu người có nghĩa vụ thực hiện riêng phần quyền của mình.

+  Khi người có nghĩa vụ thực hiện xong phần nghĩa vụ của mình, thì quan hệ nghĩa vụ của họ đối với người có quyền chấm dứt. Quan hệ nghĩa vụ dân sự giữa người có nghĩa vụ khác với người có quyền đó vẫn còn tồn tại, và ngược lại.

+ Quan hệ nghĩa vụ dân sự chấm dứt khi thực hiện xong phần nghĩa vụ của mình, không phải chịu trách nhiệm với phần nghĩa vụ của người khác.

– Nghĩa vụ liên đới:

+ Bên có quyền yêu cầu tất cả những người có nghĩa vụ liên đới cùng thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc yêu cầu 1 trong số những người có nghĩa vụ thực hiện toàn bộ nghĩa vụ liên đới(mặc dù nghĩa vụ của từng người được xác định rõ và phân chia theo phần).

+ Quan hệ nghĩa vụ dân sự chỉ chấm dứt khi toàn bộ nghĩa vụ liên đới đã thực hiện xong, dù đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình nhưng quan hệ nghĩa vụ vẫn còn tồn tại nếu một trong số những người có nghĩa vụ liên đới khác chưa thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc thực hiện chưa hoàn chỉnh. Những người có nghĩa vụ liên đới thì có trách nhiệm với nhau trong việc hoàn thành nghĩa vụ theo yêu cầu của bên có quyền.

+ Nếu bên có quyền yêu cầu 1 người trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ=> phát sinh nghĩa vụ hoàn lại giữa những người có nghĩa vụ liên đới khác với người đã thực hiện toàn bô nghĩa vụ.

+ Nếu bên có quyền yêu cầu 1 người trong số những người có nghĩa vụ liên đới thực hiện toàn bộ nghĩa vụ, nhưng sau đó lại miễn cho người này=> những người có nghĩa vụ liên đới còn lại cũng được miễn.

+ Trường hợp chỉ miễn 1 người trong số những người có nghĩa vụ liên đới, thì những người có nghĩa vụ còn lại vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ của mình.

2.4. Ý nghĩa:

– Nghĩa vụ riêng rẽ: Quyền và lợi ích hợp pháp của bên có quyền khó được đảm bảo chặt chẽ, tạo thế bị động và gây khó khăn trong việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ đối với mình.

Nghĩa vụ liên đới: Bảo đảm tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của bên có quyền, tạo thế chủ đông, dễ dàng trong việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *