So sánh Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973

Sau đây là nội dung so sánh giữa Hiệp định Giơnevơ 1954 và Hiệp định Pari 1973:

I. GIỐNG NHAU

1. Hoàn cảnh ký kết: đỀU xuất phát từ sự thắng lợi về quân sự, chính trị trên chiến trường của quân ta với 2 trận thắng quyết định là Điện Biên Phủ (1954) và Điện Biên Phủ trên không (1972)

2. Nội dung

– Đều buộc các nước công nhận quyền tự do, độc lập tự chủ của Việt Nam.

– Đều bàn về vấn đề chấm dứt chiến tranh, lập lại hb ở Việt Nam

– Đều buộc các nước rút quân khỏi Việt Nam.

3. Ý nghĩa

– Cả hai hiệp định đều là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị với ngoại giao, là kết quả của sự đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân ta trong sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc.

– Các nước đế quốc công nhận quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta và rút quân về nước. Đó là thắng lợi lịch sử quan trọng để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn đất nước.

II. KHÁC NHAU

1. Hoàn cảnh

– Hiệp định Giơnevơ: là hội nghị quốc tế, chịu sự chi phối của các cường quốc.

– Hiệp định Pari: là hội nghị giữa Việt Nam và Mỹ.

2. Nội dung

– Hiệp định Giơnevơ:

+ Chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương.

+ Pháp rút quân từ từ trong vòng hai năm.

+ Vùng tập kết quân đội là ở hai miền.

– Hiệp định Pari:

+ Là hiệp định về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam

+ Buộc Mĩ rút quân về nước trong hai tháng.

+ Hai bên tập kết quân đội tại một chỗ.

3. Ý Nghĩa

– Hiệp định Giơnevơ: là một thắng lợi nhưng chưa trọn vẹn vì mới giải phóng được miền Bắc.

Cuộc đấu tranh cách mạng vẫn còn tiếp tục để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

– Hiệp định Pari: việc quân Mỹ phải rút khỏi nước ta, phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, làm cho Chính quyền Sài Gòn bị suy yếu, so sánh lực lượng giữa ta và địch thay đổi theo hướng có lợi cho ta. Tạo thời cơ để ta tiến lên giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *