So sánh Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có những điểm giống và khác nhau cơ bản sau đây:

I. Các điểm giống nhau giữa Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Thứ nhất, Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều là doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Thứ hai, cả 2 loại hình doanh nghiệp này đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên đều có thể có nhiều chủ sở hữu (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên bị hạn chế tối đa 50 chủ sở hữu).

Thứ ba, các thành viên của công ty (cổ đông, thành viên góp vốn) chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;

Thứ tư, trường hợp cổ đông, thành viên góp vốn thực hiện góp vốn không đủ và không đúng hạn được coi là khoản nợ đối với công ty.

II. Các điểm khác nhau giữa Công ty cổ phần với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Về số lượng thành viên:

Công ty cổ phần: Tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên.

Về cấu trúc vốn:

Công ty cổ phần: Vốn điều lệ chia thành các phần bằng nhau, được ghi nhận bằng cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau.

Về vấn đề góp vốn:

Công ty cổ phần: Góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chỉ được góp bằng tài sản khác nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại.

Về vấn đề huy động vốn:

Công ty cổ phần: Được phát hành cổ phiếu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Không được phát hành cổ phiếu.

Về vấn đề chuyển nhượng vốn:

Công ty cổ phần: Dễ dàng, tự do chuyển nhượng (trừ trong 03 năm đầu, cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và cho người khác không phải là cổ đông sáng lập khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông).

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Chuyển nhượng phải có điều kiện (ưu tiên chuyển nhượng cho thành viên công ty).

Về cơ cấu tổ chức công ty:

Công ty cổ phần có hai mô hình, gồm:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức giữ dưới 50% tổng số cổ phần thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát);

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị).

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Có một mô hình gồm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát (công ty có ít hơn 11 thành viên không bắt buộc thành lập Ban kiểm soát).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *