So sánh công cuộc đổi mới ở Việt Nam (từ 1986) và cải tổ ở Liên Xô (từ 1985) về bối cảnh lịch sử, nội dung và kết quả. Qua đó, trình bày suy nghĩ về thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ 1986 đến nay

1. So sánh điểm giống và khác nhau:

 * Về bối cảnh lịch sử:

– Giống nhau: đều tiến hành trong hoàn cảnh đất nước gặp khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài cần phải thay đổi để tồn tại và phát triển.

– Khác nhau:

+ Liên Xô tiến hành cải tổ trong điều kiện đất nước có hòa bình, để xây dựng, phát triển trong thời gian dài. Liên Xô là nước công nghiệp.

+ Việt Nam: tiến hành trong điều kiện đất nước chịu tác động lớn của hậu quả chiến tranh kéo dài, là nước nông nghiệp lạc hậu…lại bị nhiều thế lực thù địch bao vây cấm vận.

* Về nội dung đường lối:

– Giống nhau:

+ Đều do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều hướng tới mục tiêu cao nhất, lâu dài xây dựng CNXH ưu việt đúng như bản chất của nó.

+ Chuyển từ mô hình tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường…

– Khác nhau:

+ Liên Xô tiến hành cải tổ nóng vội triển khai, thực hiện đa nguyên đa đảng…

+ Việt Nam tiến hành từng bước vừa thực hiện đổi mới, vừa bổ sung điều chỉnh…, không đa nguyên đa Đảng, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm.

* Kết quả:

– Liên Xô: thất bại dẫn đến sự sụp đổ của chế độ XHCN

– Việt Nam: thành công, ổn dịnh và phát triển

2. Suy nghĩ về thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ 1986 đến nay

– Chứng tỏ đường lối đổi mới là đúng đắn, bước đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam… phù hợp với xu thế chung của thế giới.

– Làm cho nền kinh tế – xã hội Việt Nam vượt qua khủng hoảng, ổn định và phát triển… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân … Việt Nam thoát khỏi nước nghèo… chính trị ổn định, tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân… tạo ra sức mạnh tổng hợp để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia…

– Quan hệ đối ngoại được mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa… hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế… vị thế quốc gia được nâng cao trên trường quốc tế… (LHQ, ASEAN, các tổ chức liên kết khu vực…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *