Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 1980

Các cơ quan đại diện gồm có Quốc hội, Hội đồng nhà nước và Hội đồng nhân dân các cấp.

Quốc hội bầu ra Hội đồng nhà nước, vừa đóng vai trò là cơ quan thường trực của Quốc hội vừa đóng vai trò là chủ tịch tập thể của nhà nước. Quốc hội có nhiệm kỳ là 5 năm.

Hội đồng nhân dân là cơ quan đại biểu ở địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được tổ chức theo các đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã. Nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 4 năm, cấp huyện, xã là 2 năm.

Các cơ quan chấp hành gồm có Hội đồng bộ trưởng và Uỷ ban nhân dân các cấp. Hội đồng bộ trưởng là Chính phủ của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội bầu ra, gồm có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, các Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng, các Bộ trưởng và chủ nhiệm uỷ ban Nhà nước.

Các cơ quan xét xử gồm có hệ thống Tòa án nhân dân các cấp, cơ quan kiểm sát gồm có viện kiểm sát nhân dân các cấp. Về cơ bản giống như quy định trong Hiến pháp năm 1959.

Lưu ý: Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *