Sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người?

Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải tạo tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

– Sự khác nhau căn bản giữa con người và loài vật là con người không chỉ dựa vào những thứ có sẵn trong tự nhiên mà bằng lao động, sản xuất, tác động tích cực vào tự nhiên, cải tạo tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất cho đời sống của mình.

Lịch sử tồn tại và phát triển của xã hội gắn liền với lịch sử phát triển của sản xuất ra của cải vật chất.

Do đó, nếu không có lao động sản xuất con người không thể tiến hóa được, không tạo ra của cải vật chất con người không thể tồn tại.

– Sản xuất vật chất trong từng giai đoạn lịch sử được tiến hành bằng một phương thức sản xuất nhất định. Phương thức sản xuất ấy quyết định sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung.

Sự thay đổi phương thức sản xuất sớm muộn sẽ làm thay đổi các mặt khác của đời sống xã hội.

Sự phát triển của xã hội loài người suy cho cùng chính là sự phát triển từ thấp đến cao của các phương thức sản xuất (phát triển từ thấp đến cao của sản xuất vật chất).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *