Quyết định hành chính quy phạm là gì?

Quyết định hành chính quy phạm là quyết định chứa các quy phạm pháp luật mang tính xử xử chung, trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính.

Ban hành quyết định quy phạm là hoạt động mang tính đặc trưng của các chủ thể được sử dụng quyền hành pháp, bởi lẽ một trong những biểu hiện của quyền hành pháp đó là hoạt động lập quy.

Trên cơ sở luật, pháp lệnh các chủ thể trong hệ thống hành chính nhà nước sẽ ban hành những quy phạm chủ yếu nhằm cụ thể hóa luật, pháp lệnh để quản lí xã hội trong từng lĩnh vực, vì vậy quyết định quy phạm có ý nghĩa và vai trò rất đặc biệt trong hệ thống văn bản pháp luật nói chung, vãn bản hành chính nói riêng. 

Với nội dung là những quy tắc xử sự, xác định các quyền và nghĩa vụ cho các đối tượng liên quan, quyết định quy phạm tạo ra một khuôn khổ pháp lí, trong đó các chủ thể của pháp luật hành chính sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của minh.

Quyết định quy phạm được nhiều chủ thể có thẩm quyền khác nhau ban hành với những hình thức, nội dung và mục đích khác nhau.

Theo quy định của pháp luật thì Chính phủ ra các quyết định quy phạm dưới hình thức là những Nghị định; Thủ tướng Chính phủ ra quyết định quy phạm với hình thức là những Quyết định; Bộ trưởng ra các quyết định quy phạm dưới hình thức là Thông tư; ủy ban nhân dân các cấp ra quyết định…

One thought on “Quyết định hành chính quy phạm là gì?

  • 17/12/2021 at 3:24 chiều
    Permalink

    cho em hỏi chỉ thị 15 có phải quyết định hành chính quy phạm không ạ vì sao

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *