Quyết định hành chính là gì? Quyết định hành chính gồm các loại nào?

Quyết định hành chính là gì?

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

Quyết định hành chính gồm các loại nào?

– Căn cứ và tính chất pháp lý thì quyết định hành chính được chia làm ba loại đó là:

+ Quyết định hành chính chủ đạo: Là loại quyết định đề ra chủ trương, đường lối, nhiệm vụ… có tính chất chung, là công cụ định hướng chiến lược trong thực hiện chức năng lãnh đạo của quản lý hành chính.

+ Quyết định hành chính quy phạm: Là quyết định chứa các quy phạm pháp luật mang tính xử xử chung, trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính.

+ Quyết định hành chính cá biệt: Là quyết định đã được ban hành về một vấn đề cụ thể và được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.

– Căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành quyết định thì quyết định hành chính được ban hành thành năm loại quyết định hành chính như sau:

+ Quyết định hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành  ;

+ Quyết định hành chính của các bộ và cơ quan ngang bộ thuộc thẩm quyền của các bộ và cơ quan ngang bộ ban hành;

+ Quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành;

+ Quyết định hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân do các cơ quan chuyên môn tại Ủy ban nhân dân ban hành;

+ Quyết định hành chính liên tịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *