Quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư

Căn cứ vào Điều 12 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về Quyền và nghĩa vụ của người tập sự hành nghề luật sư được quy định như sau:

1/ Quyền của người tập sự

– Người tập sự có các quyền sau đây:

+ Thỏa thuận về việc ký kết hợp đồng lao động với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

+ Được hướng dẫn về các nội dung tập sự, việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người tập sự;

+ Giúp luật sư hướng dẫn thực hiện các công việc quy định tại khoản 3 Điều 14 của Luật Luật sư;

+ Được tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự và luật sư hướng dẫn tạo điều kiện trong quá trình tập sự;

+ Đề nghị thay đổi luật sư hướng dẫn và nơi tập sự trong các trường hợp quy định tại Thông tư này;

+ Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư;

+ Các quyền khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

2/ Nghĩa vụ của người tập sự

– Người tập sự có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư;

+ Tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, nội quy Đoàn Luật sư, nội quy của tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự;

+ Thực hiện các công việc theo sự phân công của luật sư hướng dẫn;

+ Chịu trách nhiệm trước luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự về chất lượng công việc mà mình đảm nhận;

+ Đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu là 20 giờ trong 01 tuần;

+ Lập Sổ nhật ký tập sự, báo cáo quá trình tập sự;

+ Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với tổ chức hành nghề luật sư nhận tập sự, quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *