QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH KHI MUA BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC

1/ Quyền của học sinh khi mua bảo hiểm y tế bắt buộc:

Căn cứ vào Điều 36 Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định về quyền của người tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể là học sinh có những quyền sau đây:

– Học sinh có quyền được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Học sinh có quyền lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo quy định của pháp luật. Trong thẻ bảo hiểm y tế có xác định cơ sở khám chữa bệnh mà người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn tại tuyến xã, huyện hoặc tương đương. 

– Học sinh có quyền khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng bảo hiểm y tế.

– Học sinh có quyền được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế và yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.

 – Học sinh (người đại diện hợp pháp của học sinh trường hợp có quy định về người đại diện) có quyền khiếu nại, tố cáo đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế.

2/ Nghĩa vụ của học sinh khi mua bảo hiểm y tế bắt buộc:

Song song với quyền thì học sinh khi tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc cũng có những nghĩa vụ phải thực hiện theo đúng quy định.

Căn cứ vào Điều 36 Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung 2014 quy định về nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế, cụ thể là học sinh có những nghĩa vụ sau đây

– Học sinh có nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn.

– Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế, nếu trong trường hợp cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế cũng như sử dụng thẻ bảo hiểm y tế không đúng mục đích thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các quy định tại Luật bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

– Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh, và phải có nghĩa vụ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Theo đó, học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc sẽ đảm bảo được những quyền lợi khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, song song với những quyền lợi được hưởng thì học sinh, sinh viên phải có thực hiện những nghĩa vụ theo đúng quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *