QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN BẢO ĐẢM TRONG TRƯỜNG HỢP GIỮ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

1/ Quyền của bên bảo đảm trong trường hợp giữ tài sản bảo đảm:

– Được khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản bảo đảm

– Được đầu tư để làm tăng giá trị tài sản bảo đảm

– Được bán, thay thế tài sản bảo đảm nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh

– Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản bảo đảm không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất kinh doanh, nếu được bên nhận bảo đảm đồng ý

– Được cho thuê, cho mượn tài sản bảo đảm

– Nhận lại tài sản bảo đảm khi nghĩa vụ được bảo đảm chấm dứt hoặc thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác

2/ Nghĩa vụ của bên bảo đảm trong trường hợp giữ tài sản bảo đảm:

– Giao toàn bộ giấy tờ về tài sản bảo đảm (nếu có thỏa thuận)

– Đăng ký việc bảo đảm (nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu)

– Thông báo về các quyền của người thứ ba đối với tài sản bảo đảm

– Phải bảo quản, giữ gìn tài sản bảo đảm

– Phải áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục nguy cơ thiệt hại lớn tới tài sản

– Không dược bán, trao dổi, tặng, cho tài sản bảo đảm (lưu ý tài sản là hàng hóa luân chuyển trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh)

– Có trách nhiệm phải thông báo, phải sửa chữa, bổ sung hoặc thay thế tài sản khác nếu tài sản bảo đảm bị hư hỏng, mất mát, giảm sút giá trị

– Có nghĩa vụ tạo điều kiện để bên nhận bảo đảm thực hiện quyền giám sát, kiểm tra quá trình hình thành tài sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *