Quyền lực chỉ tồn tại trong xã hội có giai cấp?

Nhận định sau đây đúng hay sai:

“Quyền lực chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp”

Trả lời:

Nhận định trên: SAI.

Bởi vì quyền lực không chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có giai cấp và đấu tranh giai cấp ngay trong xã hội cộng sản nguyên thủy trong tổ chức thị tộc, bộ lạc cũng đã sử dụng quyền lực để tổ chức và quản lý xã hội vào một trật tự nhất định (công xã nguyên thủy thuộc phạm trù xã hội không giai cấp và không có đấu tranh giai cấp).

>> Xem thêm:

Quyền lực là gì?

Quyền lực là quyền lực đoạt một công việc quan trọng về mặt chính trị và sức mạnh để bảo đảm việc thực hiện quyền ấy, Quyền lực được hình thành với hai yếu tố là quyền và lực, trong đó quyền là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng được làm được đòi hỏi những điều do địa vị hay chức vụ mà làm được và lực là sức mạnh.

Như vậy, quyền lực đó là sức mạnh được thừa nhận của chủ thể này đối với chủ thể khác phải thực hiện theo ý chí của mình. Hay nói cách khác quyền lực là khả năng áp đặt ý chí của một cá nhân, tổ chức, công động lên một cá nhân, tổ chức, công đồng khác. Trong bất kỳ hình thái kinh tế – xã hội nào cũng có quyền lực.

Quyền lực bản thân nó ban đầu mang tính tự nhiên, được hình thành từ những bản năng mang tính sinh vật trong quá trình đấu tranh để sinh tồn và phát triển. Sau này, do nhu cầu của việc quản lý và kiểm soát các hoạt động chung để phối hợp các thành viên trong xã hội với nhau mà quyền lực tiếp tục nảy sinh theo những cách khác nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *