Quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Đại chúng

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019, Thông tư 96/2020/TT-BTC, quy tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty đại chúng gồm các bước cơ bản như sau:

1. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền cho cổ đông:

Căn cứ quy định Điều 10, Điều 11, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty đại chúng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

2. Gửi thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn), công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thông báo mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có).

3. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ quy định Điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định (hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn nếu việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu không đủ tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết có quyền dự họp).

Thể thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải theo quy định tại Điều 147, 148 Luật doanh nghiệp 2020.

4. Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ quy định Điều 10, Điều 11, Điều 14 Thông tư 96/2020/TT-BTC, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông kết thúc, Công ty đại chúng phải thực hiện công bố tài liệu họp bao gồm: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, biên bản họp và tài liệu kèm theo biên bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *