Quan hệ pháp luật hành chính gồm các loại nào? Phân tích cụ thể?

Quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước được điều chỉnh bởi quy phạm pháp luật hành chính giữa những chủ thể mang quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật hành chính.

Quan hệ pháp luật hành chính bao gồm các loại sau đây:

– Trường hợp thứ nhất: Căn cứ vào tính chất mối quan hệ giữa các chủ thể, các quan hệ pháp luật hành chính có thể được phân loại thành các nhóm sau đây:

+ Quan hệ pháp luật hành chính nội bộ: Là loại quan hệ pháp luật hành chính phát sinh giữa các chủ thể có quan hệ lệ thuộc về mặt tổ chức.

+ Quan hệ pháp luật hành chính liên hệ: Là loại quan hệ pháp luật hành chính phát sinh giữa các chủ thể không có quan hệ lệ thuộc về mặt tổ chức.

– Thứ hai: Căn cứ vào tính chất quyền và nghĩa vụ của các chủ thể, các quan hệ pháp luật hành chính có thể được phân loại thành các nhóm sau đây:

+ Quan hệ pháp luật hành chính về nội dung.

+ Quan hệ pháp luật hành chính về thủ tục.

– Thứ ba: Căn cứ vào lĩnh vực phát sinh quan hệ, các quan hệ pháp luật hành chính được phân loại thành các nhóm: Kinh tế, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *