Phân tích và nêu ý nghĩa nội dung Khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự 2015

Theo Khoản 1, Điều 644( BLDS 2015):  Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

(i) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

(ii) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Thì có 2 đối tượng đều được hưởng thừa kế là: người được hưởng thừa kế không có tên trong di chúc hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. Khi người để lại di sản để lại di chúc mà bỏ qua hàng thừa kế thứ nhất hoặc chia ít hơn 2/3 suất của 1 người phải nhận, thì pháp luật sẽ can thiệp, chia theo luật định đối với 2 đối tượng con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động.

VD: Ông A và bà B có tài sản chung là 100 triệu, có 2 đứa con: Tuấn (12 tuổi), Thanh (21 tuổi).Ông A chết để lại di chúc cho ông C (người hàng xóm) toàn bộ di sản của mình là 50 triệu. Theo đó, ông C không được nhận hết 50 triệu theo di chúc, mà pháp luật sẽ can thiệp chia cho Tuấn: 2/3 x 17 triệu, bà B: 2/3 x 17 triệu và ông C: 28 triệu. Vì theo điểm a, khoản 1, điều 644 (BLDS 2015), Tuấn là con chưa thành niên chỉ mới 12 tuổi và vợ là bà B đều có quyền được tài sản thừa kế là 2/3 suất đó dù ông A không đề cập đến họ trong di chúc.

Ý nghĩa: Nội dung của điều khoản vừa thể hiện sự tôn trọng di chúc của người để lại di chúc, vừa đảm bảo quyền lợi của trẻ em, công sức đóng góp của vợ chồng, ơn của cha mẹ; đồng thời tạo điện kiện thuận lợi cho những đứa con kém may mắn có thể sống tốt hơn; thể hiện tính nhân đạo, bình đẳng của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *