Phân tích căn cứ làm phát sinh, chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính

1. Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật chính

Căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt một Quan hệ pháp luật chính là sự kiện pháp lý.

Trong đó, sự kiện pháp lý là những tình huống, hiện tượng, quá trình xảy ra trong đời sống có liên quan tới sự xuất hiện thay đổi và chấm dứt các quan hệ pháp luật.

Các hiện tượng, tình huống, quá trình này được gọi là những sự kiện pháp lý vì:

– Chúng đã được quy định rõ ràng trong phần giả định của các quy phạm pháp luật và làm cho các quy tắc về hành vi trong phần quy định của các quy phạm pháp luật có hiệu lực.

– Căn cứ vào những quy định của quy phạm pháp luật, những sự kiện này sẽ làm nảy sinh những hậu quả pháp lý nhất định

2. Phân loại sự kiện pháp lý:

+ Căn cứ vào hậu quả do sự kiện pháp lý gây ra:

++ Sự kiện pháp lý làm xuất hiện các quan hệ pháp luật.

++ Sự kiện pháp lý làm thay đổi các quan hệ pháp luật.

++ Sự kiện pháp lý làm chấm dứt các quan hệ pháp luật.

+ Căn cứ vào số lượng, điều kiện làm nảy sinh hậu quả pháp lý, sự kiện pháp lý bao gồm:

++ Sự kiện pháp lý đơn giản.

++ Sự kiện pháp lý phức tạp.

+ Căn cứ vào dấu hiệu ý chí, sự kiện pháp lý gồm: Sự biến, Hành vi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *