Phân loại người có thẩm quyền

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cũ thể về việc phân loại người có thẩm quyền. Tuy nhiên, dựa trên chức danh, quyền hạn và nhiệm vụ của người có thẩm quyền mà có thể phân thành các nhóm người có thẩm quyền như sau:

1/ Người có thẩm quyền theo cấp bậc:

Thẩm quyền của trường phòng, trường ban…

Thẩm quyền của phó phòng, phó ban

Thẩm quyền của chánh án, phó chánh án,

Thẩm quyền của Viện trưởng, Viện phó…

2/ Người có thẩm quyền theo nhiệm vụ:

Thẩm quyền của tham gia xét xử,

Thẩm quyền của người tham gia điều tra,

Thẩm quyền của người thi hành án,…

3/ Người có thẩm quyền theo chức danh:

Thẩm quyền của chủ tich nước, chủ tich tỉnh, chủ tịch xã….

Dựa trên phương thức hình thành:

1/ Người có thẩm quyền do được bổ nhiệm:

Thẩm quyền của bộ trường, thứ trưởng….

2/ Người có thẩm quyền do được bầu cử:

Thẩm quyền của chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *