PHÂN BIỆT THỪA KẾ THEO DI CHÚC VÀ THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT

1/ Về khái niệm cơ bản:

– Thừa kế theo di chúc: Chia theo ý chí của người để lại di sản lúc còn sống.

– Thừa kế theo pháp luật: Chia theo quy định của pháp luật (Luật định).

2/ Về đặc điểm:

– Thừa kế theo di chúc: hoàn toàn tuân thủ nội dung di chúc, trong một số trường hợp nhất định pháp luật can thiệp.

– Thừa kế theo pháp luật: có tính nhân đạo, xã hội, vừa thực hiện ý chí của người mất và cân đối giữa những người đóng góp.

3/ Đối tượng được thừa kế

– Thừa kế theo di chúc: Những cá nhân, tổ chức được người lập di chúc đề cập là người nhận di sản trong di chúc và đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật

– Thừa kế theo pháp luật:

+ Các cá nhân có quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng đối với người để lại di sản (Điều 651 BLDS 2015)

+ Cha mẹ, vợ chồng, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên nhưng mất khả năng lao động được pháp luật bảo vệ quyền thừa kế mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc (Điều 644 BLDS 2015)

+ Con riêng và bố dượng, mẹ kế (Điều 654 BLDS 2015)

4/ Hình thức:

– Thừa kế theo di chúc: Phải được lập bằng văn bản, nếu không lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng (Điều 627 BLDS 2015)

– Thừa kế theo pháp luật:

+ Văn bản thỏa thuận có công chứng về việc phân chia di sản của các đồng thừa kế.

+ Nếu có tranh chấp thừa kế thì theo quyết định của tòa án về phân chia di sản.

5/ Trường hợp được thừa kế:

– Thừa kế theo di chúc: Theo ý chí, nguyện vọng của cá nhân khi lập di chúc, người thừa kế là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế (Căn cứ vào Điều 613 BLDS 2015)

– Thừa kế theo pháp luật:

+ Không có di chúc;

+ Di chúc không hợp pháp;

+ Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

+ Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

(Căn cứ Điều 650 BLDS 2015)

6/ Thừa kế thế vị:

– Thừa kế theo di chúc: Không có thừa kế thế vị– Thừa kế theo pháp luật: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống (Điều 652 BLDS 2015).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *