Phân biệt Thế chấp, Cầm cố và Bảo lãnh theo Bộ luật dân sự

Bộ luật dân sự 2015 quy định 09 biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại Điều 292, bao gồm: cầm cố, thế chấp, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lưu quyền sở hữu, bảo lãnh, tín chấp, cầm giữ tài sản.

Dưới đây là các tiêu chí giúp phân biệt 3 loại biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được sử dụng nhiều nhất là: Cầm cố tài sản và Thế chấp tài sản và Bảo lãnh:

1. Về khái niệm

Thế chấp: Là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia.

Cầm cố: Là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Bảo lãnh: Là việc người thứ ba cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

2. Về chủ thể tham gia

Thế chấp: Bên thế chấp, bên nhận thế chấp, người thứ ba giữ tài sản thế chấp (nếu có).

Cầm cố: Bên cầm cố, bên nhận cầm cố.

Bảo lãnh: Bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh, bên được bảo lãnh.

3. Về bản chất

Thế chấp: Không có sự chuyển giao tài sản giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp.

Cầm cố: Có sự chuyển giao tài sản giữa bên cầm cố và bên nhận cầm cố.

Bảo lãnh: Về thực tế khi bảo lãnh, người bảo lãnh thực hiện thêm biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Do vậy, bản chất của bảo lãnh cũng chính là cầm cố, thế chấp.

4. Về hình thức

Thế chấp: Phải được lập thành văn bản.

Cầm cố: Phải được lập thành văn bản.

Bảo lãnh: Phải được lập thành văn bản.

4. Về tài sản

Thế chấp: Bất động sản, động sản, quyền tài sản.

Cầm cố: Thường là động sản, các loại giấy tờ có giá như trái phiều, cổ phiếu,..

Bảo lãnh: Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên bảo lãnh.

5. Về tính hiệu lực

Thế chấp: Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Cầm cố: Có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Bảo lãnh: Có hiệu lực từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên liên quan.

Nguồn: Tổng hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *