PHÂN BIỆT HÀNH VI PHÁP LÝ ĐƠN PHƯƠNG VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

1. Về khái niệm:

– Hành vi pháp lý đơn phương: là sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm làm phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

– Hợp đồng dân sự: là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

2. Sự thể hiện ý chí của các bên:

– Hành vi pháp lý đơn phương: là sự thể hiện ý chí tự do, tự định đoạt của một bên chủ thể trong quan hệ mà không đòi hỏi phải có sự đồng ý của phía bên kia.

– Hợp đồng dân sự: có sự thống nhất và bày tỏ ý chí của ít nhất hai bên chủ thể.

3. Điều kiện có giá trị pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ dân sự:

Hành vi pháp lý đơn phương: Ở hành vi pháp lý đơn phương, sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể đã đủ giá trị pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt nghĩa vụ dân sự.

Hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự đòi hỏi phải có sự thỏa thuận và thống nhất giữa các bên về việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự.

4. Về quan hệ nghĩa vụ:

– Hành vi pháp lý đơn phương: Hành vi pháp lý đơn phương có thể không hình thành quan hệ nghĩa vụ. Tức là, bên có nghĩa vụ có thể tham gia hoặc không tham gia giao dịch.

– Hợp đồng dân sự: Hợp đồng dân sự bao giờ cũng phát sinh quan hệ nghĩa vụ đối với các chủ thể được xác định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *